پس از ارسال مشخصات خود با به اشتراک گذاری کد تخفیف و جذب مشتری ۱۵ درصد از خرید مشتری به شما پرداخت می شود. مشتری نیز از ۱۵ درصد تخفیف برخوردار خواهد شد.

موبایل (به انگلیسی): کد تخفیف: